เกี่ยวกับเรา ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ประวัติความเป็นมา

การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน มีวิธีการหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ผ่าตัดรักษา เคมีบำบัด และ รังสีรักษา ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาโดยตรงที่จำเป็น แต่แม้ว่าวิทยาการต่างๆ จะก้าวหน้าเพียงใด ยังต้องยอมรับว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่ และอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้งระหว่างการรักษา นอกจากผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องต่อสู้กับอาการของโรคแล้ว วิธีการรักษายังทิ้งผลข้างเคียงที่สร้างความเจ็บปวด เหนื่อยล้า ทั้งร่างกายและใจให้กับผู้ป่วย จนมีผู้ป่วยจำนวนมาก จำต้องทิ้งโอกาสในการรักษาไปอย่างน่าเสียดาย

แต่มีกลุ่มผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรทางการรักษาจำนวนหนึ่งเชื่อมั่นว่า โรคนี้ยังไม่หมดหนทางเสียทีเดียว กลุ่มคนดังกล่าวจึงรวมตัวกัน เมื่อปี พ.ศ.2542 ร่วมระดมความคิดและประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความรู้ในการรักษาที่ถูกต้อง การดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งสำคัญที่สุดคือสร้างกำลังใจให้กันและกัน

สมาชิกชมรม

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ครอบครัว ผู้ใกล้ชิด
หรือผู้ดูแลผู้ป่วย
บุคลากร
ทางด้านการรักษาและบำบัด
อาสาสมัคร
และผู้สนใจสุขภาพทั่วไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลวิวัฒนาการด้านการรักษาโรคมะเร็งในทุกด้าน

2.เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

4.เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดความเชื่อมั่น มีกำลังใจ มีความพร้อมทางด้านจิตใจในการต่อสู้กับโรค

5.เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคม หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง

6.เพื่อร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่งานต่อต้านโรคมะเร็ง